Duogolf

   

2020-Subpagafb2.jpg

Duogolf Etiquette & Wedstrijd-Regels 2022

Artikelindex

Jubileum Logo Duogolf 500

Duogolf Etiquette &
Wedstrijd-Regels 
N.B. Een aantal Wedstrijd Regels zullen voor 2022 nog worden aangepast.

Pijl omlaag
  

Pijl omlaag

 


Duogolf Etiquette

1. Hoffelijkheid/wangedrag

Rekening houden met andere spelers

Men dient zich vóór, tijdens en na afloop van de wedstrijd te onthouden van onsportief gedrag en van elke uiting, die door Duogolf onaanvaardbaar wordt geacht en/of door de medespeler(s) of tegenstander(s) als hinderlijk kan worden ervaren, zoals bewuste overtreding van de Regels, onreglementaire onderbreking en/of voortijdige beëindiging van de wedstrijd.

Men dient afleiden of hinderen van andere spelers door elektronische apparaten (zoals afstandmeters, mobiele telefoons, enz.) te voorkomen.

Men dient zich te houden aan de etiquette zoals opgenomen in deel I van de Golfregels.
Als er sprake is van een ernstige overtreding van de Etiquette mag Duogolf de speler/het duo diskwalificeren volgens Regel 1.2 b v.d. Golfregels.
De speler/het Duo dient zich gedurende de wedstrijddagen tevens te onthouden van elke handeling, die de belangen van de NGF en Duogolf, van één van haar leden of van de golfsport in het algemeen, kan schaden. Bij overtreding van deze gedragscode zal de wedstrijdleider contact opnemen met Duogolf die een beslissing zal nemen. Deze is definitief. Duogolf kan daarnaast een klacht indienen bij de Tuchtcommissie van de NGF.

2. Ready Golf

Ready golf betekent dat je speelt zodra je klaar bent om te spelen, mits het veilig is. Het gaat er niet om wie het verst van de hole is, het gaat er om wie als eerste kan spelen. Tijdens de Duogolf wedstrijden wordt er gespeeld volgens het ready golf principe, waarbij de spelers/de duo’s moeten zorgen dat er zonder onnodig oponthoud wordt gespeeld. Spelers van de Duogolf wedstrijden worden geacht de volgende ready golf-adviezen toe te passen:

 • Niet de speler die de eer heeft slaat als eerste af, maar de speler die als eerste klaar is om te slaan.
 • Als er in de verte nog een flight staat kunnen golfers die minder ver slaan alvast afslaan, daarna pas de longhitters.
 • Eerst je eigen bal slaan als je medespeler verderop naar een bal moet zoeken, dan pas helpen zoeken als dat nog nodig is.
 • Putten als je medespeler nog bezig is met het aanharken van een greenside bunker, ook al ligt de bal van je medespeler nog verder weg van de hole dan jouw bal.
 • Bij een korte putt meteen uitholen en niet eerst weer de bal marken en wachten totdat de medespeler heeft geputt.
 • Niet langer dan 40 seconden over een slag doen (inclusief eventuele oefenswing).

3. Speeltempo

Vlot speeltempo en aansluiten Spelers behoren in een vlot tempo te spelen. De Commissie mag richtlijnen voor het speeltempo vastleggen waaraan alle spelers zich moeten houden. Het is de verantwoordelijkheid van een groep om aansluiting te houden met de groep voor hen. Indien zij een volledige hole afstand verliezen en de groep achter hen ophouden, behoren zij die groep door te laten, ongeacht het aantal spelers in die groep. Als het duidelijk is dat de achteropkomende groep sneller kan spelen, behoort een groep die geen hole afstand heeft verloren die groep door te laten.
Note: Zie ook Regel 5.6 a & b van de Golf Regels.

4. Strafmaatregelen bij negeren etiquette

Indien de spelers de richtlijnen in dit deel opvolgen, maakt dat het golfspel voor iedereen veel plezieriger.
Duogolf kan gepaste disciplinaire maatregelen treffen tegen een speler die deze richtlijnen stelselmatig gedurende een ronde of over een langere periode naast zich neerlegt en daardoor anderen benadeelt.

Dergelijke maatregelen kunnen bijvoorbeeld inhouden schorsing voor een bepaalde periode of uitsluiting van 1 of meerdere wedstrijden. Dit wordt gerechtvaardigd geacht in het belang van de meerderheid van de spelers die wel volgens deze richtlijnen willen spelen.
Als er sprake is van een ernstige overtreding van de Etiquette kan Duogolf de speler diskwalificeren volgens Regel 1.2 b.


Toepasselijkheid Duogolf-reglement

Deelnemers en personen die de deelnemer (op diens verzoek of op verzoek van Duogolf) bij de uitvoering van de deelname bijstaan,zijn door hun deelname onderworpen aan de Statuten, het Tuchtreglement, het Wedstrijdreglement, het Dopingreglement van de NGF en het Duogolf reglement. Indien bepalingen zowel in het Duogolf reglement als in het NGF reglement worden beschreven, dan geldt het Duogolf reglement.

Local rules & Golfregels

In sommige gevallen worden bij Duogolf Local rules toegepast, deze kunnen afwijken van De Golfregels zoals vastgesteld door R&A Rules Ltd. Daar waar geen Duogolf local rules of local rules van de club waar wordt gespeeld, zijn De Golfregels zoals vastgesteld door R&A Rules Ltd van toepassing tijdens de Duogolf Euregio Liga.

NGF-Regelboekje

Elke Duogolf deelnemer wordt geacht een recent NGF-Regelboekje bij zich te hebben tijdens Duogolfwedstrijden


De Duogolf Wedstrijd-Regels

1. De wedstrijd

1.1 Kleur afslag tees

De heren spelen alle wedstrijden v.a. de gele tees. De dames spelen alle wedstrijden v.a. de rode tees.

1.2 Starttijden

Starttijden wedstrijden vanaf 11:00 uur (start 1e of 10e tee of via een mini-shotgun of halve shotgun). In enkele gevallen is op verzoek van de baaneigenaar een andere starttijd mogelijk, dat zal tijdig bekend gemaakt worden.
Duogolf Carrousel evenementen kennen meestal andere starttijden, deze worden ruim voor het evenement bekend gemaakt.

1.3 Startvolgorde

De volgorde waarin wordt gestart, wordt vijf dagen voor de wedstrijd door Duogolf via onze website aan elke deelnemer bekend gemaakt, het is te zien door in te loggen via onze website bij de menuknop "Inloggen leden" ->Inloggen E-golf4u

1.4 Starttijd

Uiterlijk 10 minuten voor de starttijd dient men speelklaar bij de op de startlijst vermelde startplaats aanwezig te zijn (om eventuele gaten in de doorloop te vullen). Verder is Regel 5.3a van de Golfregels hier van toepassing.

1.5 Wijziging Indeling wedstrijd

De wedstrijdleiding heeft het recht de wedstrijdindeling in het belang van de wedstrijd te wijzigen.

1.6 Staken wedstrijd

De wedstrijdleiding is bevoegd een wedstrijd te staken c.q. af te gelasten indien de omstandigheden hierom vragen. Alle scores vervallen bij het niet verder uitspelen van de wedstrijd.

1.7 Afbreken wedstrijd

Een wedstrijd kan uitsluitend worden afgebroken/afgelast door een bevoegd Duogolffunctionaris. NB. In geval van onweer mag een speler zelf conform Regel 6.8 van de Golfregels het spel tijdelijk onderbreken.

1.8 Afgelasting en wijziging wedstrijd

Duogolf en het Duo moeten zich tot het uiterste inspannen het competitieprogramma binnen de aangegeven periode af te werken. Indien een geplande wedstrijd door de gesteldheid van de wedstrijdbaan of andere dwingende omstandigheden niet kan plaatsvinden, zijn de volgende maatregelen van kracht:

   1. Duogolf zal trachten te ruilen met een andere golfbaan.
   2. Indien een andere baan voor de afgelaste wedstrijd beschikbaar is, wordt er geruild van wedstrijdbaan en wordt de wedstrijd op dezelfde datum gespeeld. Duogolf zal betreffende Duo’s hierover vooraf inlichten.
   3. Duo’s mogen niet weigeren te spelen op de aldus gewijzigde baan.
   4. indien ruilen niet mogelijk is, wordt in overleg met Duogolf en deelnemers op een andere dag gespeeld.

2 Spelvormen

2.1 De spelvormen

Duogolf biedt in 2022 TWEE SPELVORMEN aan, n.l. Four-Ball en Duogolf Special.

2.2 Four-Ball

Four-Ball is een officiële wedstrijdvorm (regel 23 v.d. Golfregels):

Bij Fourball strokeplay:

 • Twee spelers spelen als partner.
 • Iedere speler speelt zijn eigen bal.
 • De laagste netto score van 1 van de partners is de score van het paar voor de hole.
 • De slagen worden verdeeld volgens de stroke-index en de beste netto-scores worden opgeteld voor de eindscore.
 • Handicapverrekening: het aantal slagen dat beide spelers ieder krijgen is 90% van hun playing handicap

Bij Fourball Stableford:

 • Twee spelers spelen als partner.
 • Iedere speler speelt zijn eigen bal.
 • Het hoogste aantal Stablefordpunten van 1 van de partners is de score van het paar voor de hole.
 • De slagen worden verdeeld volgens de stroke-index en de beste Stablefordpunten worden opgeteld voor de eindscore.
 • Handicapverrekening:
  Het aantal slagen dat beide spelers ieder krijgen is 90% van hun playing handicap

Belangrijk:
Zie ook regel 6.3 van dit Wedstrijd-Reglement over het invullen van de scorekaart

2.3 Duogolf Special

Dit is een vorm waarbij twee spelers (A en B) als Duo spelen:

 • Op elke hole slaan beide spelers af met hun eigen bal.
 • Op een par 3- wordt na de eerste slag gekozen met welke bal om beurten wordt verder gespeeld.
 • Op een par 4- doen beide spelers twee slagen met hun eigen bal waarna wordt gekozen met welke bal om beurten wordt verder gespeeld.
 • Op een par 5- doen beide speler drie slagen met de eigen bal en kiest men daarna de favoriete bal om beurtelings mee verder te gaan.
 • Strafslagen hebben geen invloed op de volgorde van spelen.
 • Indien de partners één of meer slagen doen in de verkeerde volgorde, vervallen die slag of slagen en de partij krijgt twee strafslagen. De partij moet de fout herstellen door een bal in de juiste volgorde te spelen zo dicht mogelijk bij de plek waar voor het eerst in de verkeerde volgorde werd gespeeld (zie Regel 22.3 v.d. Golfregels).
  Indien de partij een slag doet van de volgende afslagplaats zonder eerst de fout te herstellen of, in geval van de laatste hole van de ronde, de green verlaat zonder te kennen te geven de fout te willen herstellen, wordt de partij gediskwalificeerd
 • Handicap verrekening
  Er wordt met een gezamenlijke handicap gespeeld, de handicapverreking vindt als volgt plaats: 80% van de laagste WHS-handicap & 20% van de hoogste WHS-handicap van beide spelers van het Duo.
  Daarna vindt een handicapverrekening plaats van 90% van de gezamenlijke playing handicap.

3. Handicapregels

3.1 Verantwoordelijkheid juiste handicap

Iedere speler is verantwoordelijk voor zijn eigen handicap en voor iedere verandering van die handicap als gevolg van Qualifying Scores. Een speler dient zijn eigen Exact Handicap te kennen en moet met behulp van een Playing Handicap Tabel zijn eigen Playing Handicap kunnen vaststellen. De speler is zelf verantwoordelijk voor het vaststellen van de Playing Handicap wanneer een ronde wordt gespeeld.

Speelt men van een te hoge handicap dan volgt diskwalificatie.

Mocht pas nadat het klassement is opgemaakt blijken dat men Regel 3.1 van dit Reglement heeft overtreden volgt alsnog diskwalificatie. Een eventueel behaalde prijs dient ingeleverd te worden. De behaalde score telt niet mee voor het klassement.

3.2 Handicapverrekening

De twee spelvormen die Duogolf aanbiedt, Four-Ball en Duogolf Special worden gespeeld met 90% Handicapverrekening.

3.3 Spelen van een onjuiste handicap

‘Het golfspel is gebaseerd op eerlijkheid’ is één van de principes van het golfspel. Daarbij hoort een correcte handicap.

Duogolf verwacht van alle deelnemers dat zij handelen in de geest van het spel en gedurende het seizoen ook zullen deelnemen aan Q-wedstrijden en/ of Q-kaarten inleveren.


Duogolf kan voorafgaand aan een wedstrijd de deelnemers vragen via de Golf.nl app inzicht te geven in hun actuele handicap, indien Duogolf constateert dat een speler en/of Duo niet als boven handelt zal Duogolf de betreffende speler(s) daarop aanspreken en kan de betreffende speler een Initiële (Duogolf) Exact Handicap worden toegekend.
Deze Initiële Handicap telt voor het wedstrijdresultaat en het klassement.

3.4 Handicapverloop inzichtelijk maken

Iedere speler is verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste exact handicap.

Voorafgaand aan de eerste Duogolf wedstrijd waaraan de speler/het Duo deelneemt dient iedere speler via de Golf.nl app het verloop van zijn/haar handicap inzichtelijk te maken door de scores van de laatste gespeelde Q-kaarten te tonen.


Uit het overzicht in de Golf.nl app moet blijken dat beide spelers van het Duo gedurende het kalenderjaar 2019 t/m de datum van de eerste Duogolf wedstrijd waaraan in 2021 wordt deelgenomen minimaal 3 Q-kaarten hebben gespeeld.

Indien één of beide spelers van het Duo niet in staat is voorafgaand aan de eerste Duogolf wedstrijd waaraan zij deelnemen inzicht te bieden in de van de handicap historie aan de wedstrijdleiding, dan mag het Duo wel deelnemen aan de Duogolf wedstrijd waarvoor is ingeschreven.
Echter bij een netto resultaat van boven de Par van de baan in de strokeplaycategorie of in de Stablefordcategorie meer dan 36 punten halen zal de EGA-handicap voor volgende wedstrijden van Duogolf van beide spelers van het Duo worden aangepast overeenkomstig het handicapsyteem van de NGF.
Het behaalde resultaat telt wel mee voor zowel de dagprijzen als het Duogolf Euregio Liga Jaarklassement.

Indien een speler beschikt over een onduidelijke handicapstatus zal de wedstrijdleiding de speler voorzien van een tijdelijke handicap.


4.1 Categorieën

Er wordt in twee categorieën gespeeld:

Strokeplaycategorie:
De maximale gezamenlijke EXACT handicap voor een Duo in deze categorie is 36.0. Bovengrens voor de speler met de hoogste Exact handicap van een Duo is 23.0
Motivatie:
Met deze maatregel halen we de ‘pieken’ van (te)hoge handicaps en handicapverschillen in deze categorie er uit. Bovendien zorgt het voor een betere balans in het aantal Duo's per categorie.

Stablefordcategorie:
Voor een Duo in deze categorie geldt een maximale WHS-handicap van 36.0 per speler.

Uitzondering:
Duo’s die op de peildatum(zie punt 4.2 van dit Reglement) een gezamenlijke handicap hebben tussen 33.0 en 36.0 krijgen de mogelijkheid om te kiezen voor de categorie Stableford. De wedstrijdcoördinator zal met de betreffend Duo’s hiervoor contact opnemen.

N.B.!
Gestreefd wordt naar een evenredig aantal Duo’s per categorie. Het kan daarom zijn dat nadat de inschrijving is gesloten op 30 april van een jaar de bovengenoemde handicapgrenzen moeten worden aangepast.

4.2 Peildatum categorie bepaling

De exact handicap die spelers van een Duo op 30 april van een jaar hebben is bepalend voor de definitieve categorie indeling. De wedstrijdcommissie zal daarvoor de gegevens gebruiken die op deze datum door het WHS-systeem worden verstrekt.

4.3 Categorie indeling blijft

Een Duo blijft het hele seizoen spelen in de categorie waar men op 30 april van een jaar is ingedeeld.


5. Onnodig oponthoud-Langzaam spel

5.1 Provisionele bal (Duogof local rule!)

Indien een speler twijfelt of zijn bal door de baan of bij Out of Bounds (OB) gevonden kan worden, dient hij een provisionele bal te slaan. Als de speler geen provisionele bal heeft geslagen en zijn bal door de baan niet vindt, of deze OB ligt, mag hij niet teruglopen en moet de speler op zijn scorekaart als score in de strokeplaycategorie 2x par + 1 noteren en in de Stablefordcategorie een horizontale streep.
Indien de speler wel terug gaat om een vervangende bal te spelen is hier sprake van onnodig oponthoud, langzaam spel en wordt de speler gediskwalificeerd.

Regel 1-2. Straf van diskwalificatie;
oordeel van de Commissie in uitzonderlijke, individuele gevallen mag de Commissie beslissen de straf van diskwalificatie niet op te leggen, deze te veranderen of juist wel op te leggen indien zij dat gerechtvaardigd vindt. Een lichtere straf dan diskwalificatie mag niet buiten werking worden gesteld of veranderd. Indien een Commissie meent dat een speler/duo zich schuldig heeft gemaakt aan een ernstige overtreding van de Etiquette kan zij volgens deze regel de straf van diskwalificatie opleggen.
(N.B.Dit is een Duogolf localrule)

5.2 Maximale zoektijd bij mogelijk onvindbare bal

Er mag maximaal drie minuten gezocht worden. Indien de bal binnen deze 3 minuten onvindbaar is is Regel 6.4 van het Duogolf Etiquette & Wedstrijd -Regelement van toepassing en wordt indien er geen provisionele bal is geslagen in de strokeplaycategorie een score van 2xpar genoteerd.

5.3 Speelduur per wedstrijd

De vastgestelde maximale speelduur voor de spelvorm Four-Ball en Duogolf Special is vastgesteld op vijf uur. Doet men er langer over dan is dit Onnodig oponthoud - Langzaam spel. Langzaam spel kan tot bestraffing leiden volgens Regel 5.6a v.d. Golfregels. (Onnodig oponthoud - Langzaam spel).
(N.B.Dit is een Duogolf localrule)

Regel 5.6a De speler/het duo moet spelen zonder onnodig oponthoud en volgens de richtlijnen voor het speeltempo die door de Commissie kunnen worden vastgelegd. Na het uitspelen van een hole moet de speler/het duo zonder onnodig oponthoud van de volgende afslagplaats spelen.

 STRAF VOOR OVERTREDING VAN REGEL 5.6a: Bij Stablefordwedstrijden - Zie Noot 2 onder Regel 32-1b. De Commissie zal twee punten aftrekken van het totaal behaalde aantal punten voor iedere hole waar een overtreding plaatsvond met een maximum van vier punten per ronde voor iedere Regel die is overtreden. Bij volgende overtreding - diskwalificatie.
Noot 1: Indien de speler/het duo het spel onnodig ophoudt tussen twee holes, houdt hij het spel op de volgende hole op en, behalve Stablefordwedstrijden (zie Regel 32), geldt de straf op die hole.
Noot 2: Ter voorkoming van langzaam spel (“slow play”), kan de Commissie in het wedstrijdreglement (Regel 33-1) richtlijnen vastleggen voor het speeltempo, met daarin begrepen de toegestane maximumtijd voor het spelen van een vastgestelde ronde, een hole, of een slag.


6. Scorekaart, scoren &maximale score per hole

6.1 Wisselen scorekaart

Elk Duo is verplicht de scorekaart met de marker van de flightgenoten te wisselen. Straf bij niet opvolgen: diskwalificatie.

6.2 Inleveren scorekaart

Uiterlijk 20 minuten na het beëindigen van de ronde dient de volledig en duidelijk ingevulde en ondertekende scorekaart bij de wedstrijdleiding ingeleverd te zijn, tenzij de speler/het Duo – binnen die termijn – daarvoor dispensatie van de wedstrijdleiding heeft gekregen.

6.3 Invullen scorekaart

Bij de spelvorm Fourball:

 • In de strokeplaycategorie MOET de marker het aantal bruto slagen per hole in de juiste kolom noteren, er wordt verzocht ook de netto scores per hole te noteren.
  De totaalscore wordt bepaald door de netto scores per hole op te tellen.
 • In de Stablefordcategorie MOETde marker het aantal bruto slagen per hole in de juiste kolom noteren, er wordt verzocht ook de Stablefordpunten per hole te noteren.
  Kunnen er geen Stablefordpunten meer gescoord worden dan dient er in beide kolommen een horizontale streep genoteerd te worden en 
  MOET de bal opgepakt worden.
  De totaalscore wordt bepaald door het aantal Stablefordpunten per hole op te tellen.

N.B.
Het is niet toegestaan beide scores van een Duo te noteren! 
Zie regel 23.2 van de Golfregels:
23.2. Het scoren
De marker is slechts verplicht voor elke hole de brutoscore te noteren van die partner van wie de score telt. De brutoscores die tellen, moeten per speler herkenbaar zijn, anders wordt de partij gediskwalificeerd. Slechts één van de partners hoeft de verantwoordelijkheid te dragen voor Regel 3.3b van de Golfregels.

 • Bij de spelvorm Duogolf Special:

  In de strokeplaycategorie MOET de marker het aantal bruto slagen per hole in de juiste kolom noteren, de score wordt bepaald door de totale brutoscore minus de gezamenlijke playing handicap.
  De totaalscore wordt bepaald door de gezamelijke playing handicap af te trekken van de totale brutoscore.
 • In de Stablefordcategorie MOET de marker het aantal bruto slagen per hole in de juiste kolom noteren, er wordt verzocht ook de Stablefordpunten per hole te noteren.
  Kunnen er geen Stablefordpunten meer gescoord worden dan dient er in beide kolommen een horizontale streep genoteerd te worden, de bal dan MOET de bal opgepakt worden.
  De score wordt bepaald door het aantal Stablefordpunten per hole op te tellen.

6.4 Maximale score per hole

In de strokeplaycategorie geldt:
(Zowel bij de spelvorm Four-Ball als bij de spelvorm Duogolf Special)

De maximale score per hole is dubbel Par daarna MOET de bal opgepakt te worden.

Als beide spelers van het Duo de score van 2x Par bereikt hebben dient een score van 2x Par genoteerd te worden op de scorekaart.

In de Stablefordcategorie geldt:
(Zowel bij de spelvorm Four-Ball als bij de spelvorm Duogolf Special)

De maximale score per hole is maximaal dubbel Par of indien het Duo op basis van de gezamenlijke playing handicap geen Stablefordpunten meer kan scoren MOET de bal opgepakt te worden.
Als het Duo geen Stablefordpunten meer kan scoren dient de bal voor die hole opgenomen te worden en een horizontale streep genoteerd te worden op de scorekaart..

N.B.
Bij overtreding van regel 6.4 wordt de betreffende speler gediskwalificeerd.
(Dit is een Duogolf localrule)

6.5 Niet correct, onvolledig en/of onduidelijk ingevulde scorekaarten

Niet correct, onvolledig en/of onduidelijk ingevulde scorekaarten worden behandeld als No-Return. Indien het fouten betreft in de optelling of in de puntenberekening mag de wedstrijdleiding de kaart “ambtshalve” corrigeren, zonder dat dit tot diskwalificatie leidt.

6.6 Verantwoordelijk voor eigen scorekaart

Een Duo is altijd verantwoordelijk voor haar eigen kaart, niet de marker.
Als de Regels niet correct zijn toegepast kunnen beiden, afhankelijk van de situatie, worden gediskwalificeerd. Een te hoog aantal slagen wordt als score geteld; bij een te laag aantal slagen wordt de speler gediskwalificeerd.


7. Regels mobiele tel., afstandm., buggy, handicart,enz

7.1 Mobiele telefoons

Tijdens de wedstrijd is het gebruik en/of stand-by hebben van mobiele telefoons zonder toestemming van de wedstrijdleiding niet toegestaan. Indien dit wel gebeurt en er sprake is van een ernstige overtreding zal de wedstrijdleiding de speler/het Duo diskwalificeren volgens Regel 1.2 v.d. Golfregels. 

N.B.
In geval van nood of gevaar, kan een mobiele telefoon in uitzonderlijke gevallen worden gebruikt.

7.2 Afstandmeters

Tijdens een Duogolfwedstrijd mag een speler, mits de speelsnelheid daardoor niet negatief wordt beïnvloed, elke afstandsmeter gebruiken. Het instrument mag echter enkel en alleen gebruikt worden om afstanden te meten.

Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een afstandsmeter gebruikt om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden (bijv. helling, windsnelheid, etc.), overtreedt hij Regel 4.3a van de Golfregels.

7.3 Buggy of Handicart

Het gebruik maken van een Buggy of Handicart gedurende de vastgestelde ronden in de Duogolf Euregio Liga is toegestaan. Als er op een baan minder Buggy’s of Handicarts beschikbaar zijn dan hebben spelers die in het bezit zijn van een geldige gebruikerskaart van de Stichting Handicart of een doktersattest kunnen overleggen, voorrang.
N.B.
Aan deze regel kunnen echter geen gebruiksrechten worden ontleend. Regelingen voor het gebruik van vervoer en het toewijzingsbeleid zijn een verantwoordelijkheid van de baan c.q. golfclub waar wordt gespeeld.

7.4 Zelf reserveren buggy of Handicart Liga wedstrijden

Als men gebruik wenst te maken van een handicart of buggy dan dient de speler die ZELF te reserveren bij de baan waar gespeeld wordt.
Zijn alle Buggy’s of Handicarts al verhuurd op het moment dat men contact opneemt met de betreffende baan wordt men verzocht dit te melden bij de wedstrijdcoördinator, die zal dan zo mogelijk een oplossing zoeken.
N.B. Duitsland ken geen stichting Handicart, het huren van een buggy is daar dan ook vaak duurder.

7.5 Reserveren buggy bij Carrousels

Bij de Carrousel evenementen reserveert Duogolf zelf alle beschikbare buggies! 
Dat doen we i.v.m. vaak een beperkt aantal beschikbare buggy's.
Op een speciaal formulier, dat elke deelnemer aan een Carrousel zal ontvangen, kan men aangeven of men een buggy wenst.
Zijn er minder buggy’s beschikbaar dan er gevraagd worden dan  is de volgende procedure van kracht:

 1. Deelnemers met een geldige NL-handicartpas en de deelnemers die een (recente) doktersverklaring kunnen overleggen komen als eerste in aanmerking voor het reserveren van een buggy. Ook voor deze categorie buggy gebruikers kan geen garantie worden gegeven dat er een buggy beschikbaar is. Soms zijn er minder buggy's dan er gevraagd worden, de wedstrijdcoördinator zal dan bepalen wie absoluut een buggy nodig heeft.
 2. Vervolgens deelnemers die op of voor de speeldag de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben
 3. Zijn er vervolgens nog buggy's beschikbaar dan wordt er geloot als er te weinig buggy's beschikbaar zijn.
 4. Het kan zijn dat Regel 7.6 (hieronder) toegepast moet worden

Note:Aan deze Regel kunnen echter geen gebruiksrechten worden ontleend.

Tip: Neem altijd je trolley of elektrische trolley mee!

N.B. Duitsland ken geen stichting Handicart, het huren van een buggy is daar dan ook vaak duurder! Wel maakt Duogolf (indien mogelijk) speciale prijsafspraken.

7.6 Gecombineerd handicart- of buggy gebruik

De wedstrijdleiding kan het gecombineerde gebruik van één handicart of buggy mogelijk maken indien twee daarvoor in aanmerking komende spelers die in de oorspronkelijke opstellingen niet met elkaar in één flight zouden spelen samen één handicart te laten gebruiken. De wedstrijdleiding kan in dit geval zo nodig de startvolgorde wijzigen.

7.7 Amateurstatus, Logo’s

De Regels over de Amateurstatus, zoals vastgesteld door R&A Rules Ltd., zijn van toepassing tijdens de Duogolf Euregio Liga. Bij overtreding van deze regel kan dit leiden tot verlies van de Amateurstatus en de speelgerechtigdheid in de Duogolf Euregio Liga van de betrokken speler. Indien het een overtreding van een Duo betreft, kan het team verdere deelname aan de Duogolf Euregio Liga worden ontzegd. Alle eerdere wedstrijdresultaten van het betreffende Duo komen te vervallen.

7.8 Advies

Regel 8-1 van de Golfregels luidt als volgt: "Een speler mag, behalve aan zijn partner, aan geen enkele deelnemer aan de wedstrijd advies geven. Een speler mag alleen advies vragen aan zijn partner of aan zijn of hun caddie”. Indien een speler ongevraagd advies krijgt van derden, behoort hij onmiddellijk actie te ondernemen om deze onjuiste handelwijze te stoppen. Doet hij dat niet, dan handelt de speler in strijd met de doelstelling van Regel 8-1. Straf voorovertreding van deze regel is twee slagen op de hole die gespeeld wordt. (Decision 8-1/24). Indien een speler advies van derden krijgt tussen twee holes, krijgt hij advies op de volgende hole en valt de straf op die hole.

7.9 Caddies

Caddies zijn toegestaan tijdens wedstrijden in de competitie mits het meespelende Duo akkoord gaat. Een Duo mag worden bijgestaan door maar één caddie.


8.1 Invallerregeling, niet verschijnen, afzeggen, enz.

8.1 Spelen met een invaller

Een Duo mag één van beide spelers van een Duo vervangen door een invaller tijdens de competitie wedstrijden en/of carrouselevenementen en/of de Kleine Finale.
Deelname aan de Grote Finale is uitsluitend mogelijk in de oorspronkelijke samenstelling van het Duo.
N.B. Zie voor minimale deelname als oorspronkelijk samenstelling van het Duo voor de klassementen Regel 13.4 en 13.6.

Voorwaarden handicap invaller:
De invaller mag een exact handicap hebben die maximaal vijf punten hoger is dan de speler die hij vervangt, is deze hoger dan speelt de invaller voor de handicap van de speler die hij/zij vervangt plus 5.
Heeft de invaller een exact handicap die lager is dan de speler die hij vervangt dan speelt hij voor deze lagere handicap.

Het Duo blijft ten allen tijde spelen in de categorie waar het oorspronkelijk is ingedeeld.

Behaalde scores tellen mee voor de dagprijzen en het jaarklassement.

De aan Duogolf betaalde greenfee dient het Duo zelf te verrekenen met de invaller.

8.2 Opstelling van een onvolledig Duo

Bij de spelvorm Vierbal:
Indien een Duo onvolledig aan de start verschijnt bij een ‘Duogolf Vierbal’ wedstrijd, telt de score van de aanwezige speler voor het resultaat en speelt deze voor zijn eigen handicap (zonder handicapverrekening).
Bij de spelvorm ‘Duogolf Special’:
De aanwezige speler doet uitsluitend mee voor de extra prijzen zoals Neary, enz maar doet verder buiten mededinging mee.

8.3 Uitvallen speler tijdens een ronde

Bij de spelvorm Fourball:
Valt 1 speler van het Duo uit na 9 holes dan speelt de overgebleven speler de ronde uit voor zijn oorspronkelijke handicap(zonder handicapverrekening). Het netto resultaat van de eerste negen holes plus het netto resultaat van de tweede negen holes vormt de uitslag die telt voor het Duo. 

Bij de spelvorm ‘Duogolf Special’:
De spelers van het Duo doen uitsluitend mee voor de extra prijzen zoals Neary, enz. maar doen verder buiten mededinging mee.

8.4 Volledig vervangend Duo

Het is toegestaan ZELF voor een vervangend Duo te zorgen. Het vervangende Duo dient te voldoen aan het gestelde in Regel 2.1 en 2.4 van het Algemeen reglement.
Namen en handicaps dienen minimaal één week voor een betreffende wedstrijd te worden gemeld via het contactformulier van onze website. Het vervangende Duo komt wel in aanmerking voor de dagprijzen maar het behaalde resultaat telt niet mee voor de ranglijst.

8.5 Greenfee bij het niet verschijnen of het willen afzeggen van een wedstrijd

Indien één of beide spelers niet verschijnen of een geboekte en betaalde wedstijd willen afzeggen dan wordt de betaalde greenfee niet gerestitueerd.
Het betreffende Duo mag dan zelf een een vervangend Duo aanmelden (zie Regel 8.4), vervolgens  beoordeelt het Bestuur van Duogolf of het vervangende Duo voldoet aan de deelnamevoorwaarden van Duogolf (zie Regel 2 v.h. Algemeen Duogolf Reglement).

Ook een gereserveerde wedstrijd (betaling via betaalverzoek ca. 1 maand v.d. gereserveerde wedstrijd) kan niet afgezegd worden en dient ten allen tijde betaald te worden, wel mag je zelf voor een vervangend Duo* zorgen.
Wordt er niet (tijdig) betaald voor een gereserveerde wedstrijd en zorgt het Duo niet zelf voor een vervangend Duo*, dan volgt uitsluiting voor alle overige gereserveerde wedstrijden of een Carrousel.


UItleg waarom een inschrijving voor een wedstrijd niet afgezegd kan worden

Duogolf heeft geen eigen baan, we zijn dus altijd gastspelers op een golfbaan. Om mee te kunnen doen met een Duogolf wedstrijd koop en betaal- of reserveer je daarvoor een ticket.
Al in december/ januari legt Duogolf banen en starttijden vast voor een vooraf bepaald aantal deelnemers.

Eind april van een jaar geven we aan alle golfbanen waar we spelen door hoeveel starttijd we nodig hebben, de betreffend club zet dan die starttijden vast.
Duogolf is dan ook verplicht de gereserveerde starttijden af te nemen en te betalen!
Vergelijk het maar met het kopen van een ticket voor een evenement, trein, vliegreis, enz. daar volgt nooit een restitutie als je geen gebruik maakt van een ticket.
Wil je toch teruggave dan is enige mogelijkheid die overblijft het hebben van een reis- en annuleringsverzekering.

Of:
Je zorgt zelf voor een invaller of een vervangend Duo die als het ware de tickets overnemen (zie daarvoor Regel 8 van onze Etiquette en Wedstrijd-Regels).
Duogolf heeft daarom vanaf het begin van haar bestaan punten moeten opnemen over o.a. het niet verschijnen of afzeggen voor een wedstrijd. Zie Regel 8.5 over Greenfee bij het niet verschijnen of het willen afzeggen van een wedstrijd.

Het is dus je eigen taak om eventueel een vervangend Duo te vinden, lukt je dat zelf niet dan willen we je wel helpen. We zullen dan op jullie verzoek een oproep plaatsen voor vervanging via een mail aan alle overige Duogolf deelnemers van 2022 en/of een oproep plaatsen via onze social media pagina’s.

Note:
Voor Carrousels boek je voor een arrangement, daarvoor doe je een aanbetaling. Die aanbetaling is o.a. nodig omdat een hotel dat eist. Ook hier gelden dezelfde Regels voor wat betreft eventuele vervanging.


9. Prijsuitreiking

9.1 De prijsuitreiking

De prijsuitreiking begint in het algemeen binnen 30 minuten na beëindigen van de ronde door het laatste Duo of tijdens de gezamenlijke maaltijd.

9.2 Discussie over uitslag

Na de laatste prijsuitreiking is, tenzij vastgesteld wordt dat de Regels bewust zijn overtreden, een discussie over de uitslag niet meer mogelijk.


10. Bezwaren en protesten

10.1 Bezwaren

Indien een captain van het Duo vaststelt dat de opstelling van de tegenstander onjuist is, heeft hij de plicht dit voor aanvang van de wedstrijd of ronde te melden zodat correctie mogelijk is. Na aanvang van de ronde is een bezwaar niet meer mogelijk, tenzij blijkt dat de captain betreffende de speelgerechtigheid of de opstelling onjuiste informatie heeft ontvangen. Indien een dergelijk bezwaar tijdig gemaakt wordt en er geen correctie volgt, kan een captain protest aantekenen.

10.2 Protesten

Voorwaarde voor het indienen van een protest is dat speler A een schriftelijk verslag doet van het voorval en binnen 2 dagen na de wedstrijd per e-mail stuurt naar de wedstrijdcoördinator van Duogolf (wedstrijd@duogolf.eu). Een protest van speler A wordt niet in behandeling genomen wanneer de genoemde termijn van twee dagen wordt overschreden, tenzij Duogolf ervan overtuigd is dat er opzettelijk onjuiste informatie is verstrekt. Duogolf beslist over protesten en kan een straf opleggen na gebleken overtreding van het Duogolfreglement.

10.3 Bevoegdheid Duogolf

Duogolf kan ook op eigen initiatief een onderzoek doen naar het verloop van een wedstrijd en één en ander toetsen aan het Duogolfreglement. Na onderzoek kan Duogolf een straf behorend bij de aard van de overtreding opleggen. De uitspraak van Duogolf is in alle gevallen definitief. Duogolf kan in uitzonderlijke gevallen afwijken van de regels van het reglement.


11. Klassementen en puntentelling.

11.1 Soorten klassementen

Duogolf kent twee verschillende soorten klassementen onderverdeeld in Carrouselklassement en het Duogolf Euregio Liga Jaarklassement. Beide klassementen worden opgemaakt in twee categorieën, de strokeplaycategorie en de Stablefordcategorie. Naast beide klassementen kent Duogolf dagprijzen.
N.B. Een gastduo telt niet mee voor de punten. 

11.2 Dagprijzen

De dagprijs wordt gewonnen door het Duo met de laagste netto score (Duogolf Special en Vierbal strokeplay) respectievelijk het hoogst aantal Stablefordpunten (Duogolf Special en Vierbal Stableford) over 18 holes. Bij gelijk resultaat telt het beste resultaat van de tweede 9 holes. Zijn deze ook gelijk, dan telt het beste resultaat van de laatste 6, 3, 1 holes (matching cards).

11.3 Carrousel klassement

Voor dit klassement tellen per Duo de 3 resultaten van de drie wedstrijden van een Carrousel evenementen. De uitslag wordt bepaald volgens het Duogolf Ligapunten schema (zie punt 11.6).

11.4 Duogolf Euregio Liga Jaarklassement

Het Duogolf Euregio Liga Jaarklassement wordt gedurende de Duogolf competitie bijgehouden en is bepalend voor de plaatsing voor de Grote Finale en de verdeling van de uiteindelijke hoofdprijzen en de titel ‘Duogolf Duo van het jaar’.

Voor het Duogolf Euregio Liga Jaarklassement tellen per Duo de beste 4 resultaten van de competitie- en Carrouselwedstrijden plus de Finale. De uitslag wordt bepaald volgens het Duogolf Ligapunten schema (zie punt 11.6).

Een Duo moet minimaal 3 wedstrijden in de oorspronkelijke samenstelling spelen om in aanmerking te komen voor een klassering in het Duogolf Euregio Liga Jaarklassement

11.5 Herberekening Duogolf Euregio Liga Jaarklassement

Na afloop van van de laatste Ligawedstrijd in september van een jaar wordt het Duogolf Euregio Liga Jaarklassement in zowel de strokeplaycategorie als de Stablefordcategorie herberekend na de 22 Ligawedstrijden (Carrouselwedstrijden zijn ook Ligawedstrijden).

Voorbeeld als 14 Duo's zich kwaliciferen v/d Grote Finale volgens Regel 12.2:

Plaats Ligapunten
(Eindstand)
op 11 sept. '21 
 Ligapunten
na herberekening
1 44

14

2 41 13
3 39 12
4 36 11
5 35 10
6 34 9
7 30 8
8 28 7
9 28 7
10 28 7
11 26 4
12 25 3
13 22 2
14 20 1

Uitleg:
Hoofddoel van de aanpassing van deze Regel is om de Grote & Kleine Finale interessanter te maken door o.a. een herberekening a.d.h. van de klassementen na de 21 competitiewedstrijden.
Omdat er bij de Finale meer Ligapunten te behalen zijn (zie Regel 11.7 onderaan) is door deze aanpassing een als nr. 10 geplaatst Duo niet bij voorbaat kansloos om de 1e plaatst te behalen (7 + 20 = 27 pnt.)

11.6  "Duogolf Duo van het jaar"

Dit is een extra klassement dat naast het klassement voor plaatsing van de Grote Finale bijgehouden wordt.

Om voor deze titel in aanmerking te komen dient een Duo minimaal 5 wedstrijden te spelen incl. de Finale, dus 4 wedstrijden en de Finale.
Voor het klassement om het Duogolf-Euregio Liga kampioenschap tellen per Duo de beste 5 resultaten van de Ligawedstrijden en/of de Carrouselwedstrijden plus het resultaat van de Finale.
De uitslag wordt bepaald volgens het Duogolf Ligapunten schema (zie punt 11.4 t/m 11.6).

N.B. Tijdens de Grote- en Kleine Finale wordt een klassement opgemaakt van ALLE deelnemers onderverdeeld in de strokeplaygroep en de Stablefordgroep (Er worden dan meer Ligapunten verdeeld dan bij alle andere wedstrijden).

Een Duo moet minimaal 3 wedstrijden in de oorspronkelijke samenstelling spelen om in aanmerking te komen voor een klassering in het Duogolf Euregio Jaarklassement.
Om voor dit klassement in aanmerking te komen moet een Duo ook bij de Grote- of Kleine Finale in de oorspronkelijke samenstelling spelen.

N.B. (1)
Tijdens de Grote Finale wordt een klassement opgemaakt van de geplaatste deelnemers onderverdeeld in de strokeplaycategorie en de Stablefordcategorie.
N.B. (2)
Tijdens de finale worden extra Ligapunten verdeeld voor het Duogolf Euregio Liga Jaarklassement welke uiteindelijk bepaald wie “Duogolf Duo van het jaar” worden (zie punt 11.7). 
N.B. (3)
Om voor dit klassement in aanmerking te komen moet een Duo ook bij de Grote Finale in de oorspronkelijke samenstelling spelen.

11.7 Duogolf Ligapuntenschema

Voor alle gespeelde wedstrijden wordt een Jaarklassement bijgehouden door de wedstrijdcommissie. De puntenberekening vindt plaats via het Duogolf Ligapunten systeem. 

Ligapunten voor het Jaarklassement voor plaatsing voor de Grote-Finale en voor het JaarklassementDuogolf Euregio Liga kampioenschap worden per categorie als volgt toegekend:

Bij wedstrijden met veertien of meer Duo’s per categorie worden de volgende Ligapunten verdeeld:
1e plaats 13 punten
2e    “     10     “
3e    “       8     “
4e    “       7     “
5e    “       6     “
6e    “       5     “
7e    “       4     “
8e    “       3     “
9e    “       2     “
10e  “       1     “

Bij wedstrijden met elf t/m dertien Duo’s per categorie worden de volgende Ligapunten verdeeld:
1e plaats 12 punten
2e    “       9     “
3e    “       7     “
4e    “       6     “
5e    “       5     “
6e    “       4     “
7e    “       3     “
8e    “       2     “
9e    “       1     “

Bij wedstrijden met acht t/m tien Duo’s per categorie worden de volgende Ligapunten verdeeld:
1e plaats 11 punten
2e    “       8     “
3e    “       6     “
4e    “       5     “
5e    “       4     “
6e    “       3     “
7e    “       2     “ 
8e    “       1     “

Bij wedstrijden tot en met zeven Duo’s per categorie worden de volgende Ligapunten verdeeld: 

1e plaats 10 punten
2e    “       7     “
3e    “       5     “
4e    “       4     “
5e    “       3     “
6e    “       2    "
7e    “       1    "

Voor het klassement voor het Duogolf Euregio Kampioenschap worden tijdens de Grote- en Kleine Finale de volgende Ligapunten verdeeld:

1e plaats 20 punten
2e    “      17     “
3e    “      15     “
4e    “      13     “
5e    “      11     “
6e    “      10     “
7e    “       9      “
8e    “       8      “
9e    “       7      “
10e  “       6      “
11e  “       5      “
12e  “       4      “
13e  “       3      “
14e  “       2      “
15e  “       1      “

Gelijke score:
Hebben Duo’s een gelijke score, dan krijgen de betreffende Duo’s hetzelfde aantal Ligapunten (zie voorbeeld hieronder).

Voorbeeld:
Twee Duo’s eindigen met een gelijke score op de derde plaats in een wedstrijd met 10 of meer Duo’s:
De gelijk geëindigde Duo’s krijgen elk 7 ligapunten. Het op de vijfde plaats geëindigde  Duo krijgt 4 ligapunten, enzovoorts.


12. Grote en Kleine Finale

12.1 Aanmelding voor Grote en Kleine finale

ALLE deelnemers van een seizoen mogen inschrijven voor de Finale die eind september of begin oktober van een jaar plaatsvindt.
Aanmelden voor deze dag kan v.a. mei van een jaar.

Het inschrijven voor de Finale kan uitsluitend via de Evenementenpagina van Duogolf, klik daarvoor HIER. De inschrijving sluit op 23 september van een jaar.

Bij meer dan 128 inschrijvingen zullen de deelnemers aan de Duogolf competitie die zich via het Duogolf Euregio Liga Jaarklassement of via het Carrouselklassement geplaatst hebben (mits deze uiterlijk 5 september van een jaar hebben ingeschreven) worden toegelaten voor de Grote Finale.
De deelnemers voor de Kleine Finale worden vervolgens op volgorde van inschrijfdatum ingevuld.

Note!
Mocht het totaal inschrijvingen groter zijn dan 128 worden de overige inschrijvers op een reservelijst geplaatst.

12.2 Plaatsing Grote Finale

In de strokeplaycategorie plaatsen de beste 14 Duo’s van het Jaarklassement en alle Duo’s die ex aequo eindigen zich voor de Grote Finale. (zie Note).

In de Stablefordcategorie plaatsen de beste 14 Duo’s van het Jaarklassement en alle Duo’s die ex aequo eindigen zich voor de Grote Finale. (zie Note).

Voorwaarden
Een Duo moet minimaal 3 wedstrijden plus de Grote Finale op 8 oktober 2022 in de oorspronkelijke samenstelling spelen om in aanmerking te komen voor een klassering in het Duogolf Euregio Jaarklassement. 


N.B.
Indien een geplaatst Duo zich op 23 september van een jaar niet aangemeld heeft, schuift het volgende Duo in het klassement door. Duogolf zal contact opnemen met het Duo of de Duo’s die dan in aanmerking komen.

Advies: Schrijf in elk geval op tijd in! Ook als je (nog) niet zeker bent dat je je geplaatst hebt voor de Grote Finale.

12.3 Kleine Finale

ALLE deelnemers aan het Duogolf Euregio Liga jaarklassement die zich niet geplaatst hebben voor de Grote Finale en zich op 23 september 2022 hebben ingeschreven doen mee aan de Kleine Finale. Invallers voor de Kleine Finale zijn wel toegestaan mits deze voldoen aan de handicap eisen van Duogolf.

12.4 Inschrijven Finale

Het inschrijven voor de Finale kan uitsluitend via de Evenementenpagina van Duogolf, klik daarvoor HIER. De inschrijving sluit op 23 september om 23:59 uur van een jaar.

12.5 Kosten Finale

De kosten voor deelname aan Grote of Kleine Finale 2022 zijn € 75,00 incl. greenfee, prijzengeld en het (verplichte) Live Cooking diner.

12.6 Spelvorm Grote Finale

De spelvorm voor de Grote Finale is Vierbal strokeplay in strokeplaycategorie en Vierbal Stableford in Stablefordcategorie.

12.7 Spelvorm en categorieën Kleine Finale

De spelvorm voor de Kleine Finale is Duogolf Special Stableford. De Kleine Finale wordt in één categorie gespeeld.

12.8 Bepaling uitslag en prijzen Finales

Grote Finale:
Bij de Grote Finale wordt de uitslag bepaalt door het Duogolf Euregio Liga Jaarklassement in de strokeplay- en Stablefordcategorie.
Winnaars van de titel Duogolf Duo van het Jaar zijn de Duo’s die volgens het klassement in Regel 11.4 de meeste Ligapunten hebben gehaald.
Uitzondering hierop: Zie Regel 12.9 (Gelijke stand, enz.)

Voor de overige plaatsen:
Bij een gelijke stand voor de overige plaatsen wordt het Duo met gemiddeld de laagste exact handicap hoger geklasseerd. Naast de 2 hoofdprijzen zijn er ook prijzen voor de 2e en 3e plaatsen.

Kleine Finale:
Bij de Kleine Finale wordt de uitslag bepaald door de daguitslag in de strokeplay- en Stablefordcategorie. Uitzondering hierop: Zie Regel 12.7 (Bij minder Duo’s, enz.)
De uitslag wordt bepaald op basis van het hoogst aantal Stablefordpunten over 18 holes.
Bij een gelijke stand wordt de uitslag bepaald op basis van het principe Matching Cards.
Naast de hoofdprijs zijn er minimaal ook prijzen voor de 2e en 3e plaatsen.

Gelijke stand eerste plaats bij de Finales

Hebben 2 of meerdere Duo's bij de Grote Finale een gelijke score die recht zou geven op de eerste plaats wordt de wedstrijd beslist door het spelen van een play-off over één hole, door de spelers van de Duo’s die gelijk geëindigd zijn.

Voor elke finale wordt vooraf bepaald welke hole daarvoor wordt uitgekozen.
De play-off wordt zonder handicapverrekening gespeeld. Is na deze ene extra hole nog geen winnaar bekend dan vindt er een ‘neary shoot out’ plaats v.a. ca. 100 meter.

Voor elke finale wordt vooraf bepaald waar dat punt zal zijn. Winnaar is het Duo waarvan van één der spelers het dichtst bij de hole ligt. Komt geen van de spelers met de 1e slag op de green dan wordt er verder gespeeld v.a. het punt waar de resp. bal ligt. Landen 1 of meerdere speler met de 1e slag in de waterhindernis dan gaat/gaan alleen de speler(s) verder die voor de 2e slag gaan (degene die het verst van de hole ligt slaat eerst).
Winnaar is het Duo waarvan van één der spelers het dichtst bij de hole ligt.
Belanden alle spelers met hun 1e shoot out bal in de waterhindernis dan moeten alle spelers droppen op de plaats waar men in de waterhindernis gaat (degene die het verst van de hole ligt slaat eerst) en slaan vervolgens allen voor de 3e keer. Winnaar is het Duo waarvan van één der spelers het dichtst bij de hole ligt. Is er dan nog geen beslissing dan wordt de laatstgenoemde procedure herhaald, enz.


13. Duogolf Duo van het jaar

13.1 Duogolf Duo van het jaar

Duogolf Duo van het jaar wordt het Duo dat gedurende het seizoen de meeste Ligapunten behaald tijdens competitie- en Carrouselwedstrijden plus de Finale.

Kampioen wordt het Duo met de beste 4 competitieresultaten (incl. deCarrouselwedstrijden) plus het resultaatvan de Grote Finale.

De uitslag wordt bepaald volgens het Duogolf Ligapunten schema (zie punt 11.6).

Dit kampioenschap wordt zowel in de strokeplaycategorie als de Stablefordcategorie gespeeld.

13.2 Voorwaarden

Een Duo moet minimaal 3 wedstrijden plus de Grote Finale op 8 oktober 2022 in de oorspronkelijke samenstelling spelen om in aanmerking te komen voor een klassering in het Duogolf Euregio Jaarklassement.

Om voor dit klassement in aanmerking te komen moet een Duo ook bij de Grote Finale meespelen.

Voor alle andere wedstrijden zijn invallers toegestaan, zie voor invallerregeling Regel 6.

13.3 Gelijke stand

Bij een gelijke stand in het eindklassement wint het Duo met de laagste gezamenlijk exact handicap.


14. Overige bepalingen

14.1 Non qualifying

Alle wedstrijden in het kader van Duogolf zijn non qualifying.

14.2 Plaatselijke regels en tijdelijke wedstrijdregels

De wedstrijdleiding kan, in de vorm van tijdelijke wedstrijdregels, nadere plaatselijke regels vaststellen. De wedstrijdleiding vermijdt daarbij strijdigheid met geldende plaatselijke regels, die schade aan de baan kan opleveren. De wedstrijdleiding kan, indien de baan dat niet al heeft gedaan, besluiten tot ‘plaatsen toegestaan/preferred lies’.

14.3 Geschil

Bij geschil of ontbreken van Duogolf regels, beslist de wedstrijdleiding, onder raadpleging van de reglementen van R&A, NGF en DGV.

14.4 Handicapbewijs

Duogolf is altijd bevoegd om recente qualifying kaarten van Duo’s op te vragen.

14.5 Tijdig aanmelden

Het Duo meldt zich 30 minuten voor de starttijd van de wedstrijd bij de wedstrijdtafel en is 10 minuten voor de starttijd aanwezig op de tee. De starttijden worden voor elke wedstrijd op de het deelnemersgedeelte van de website van Duogolf gepubliceerd. (www.duogolf.eu)


15. Slotbepaling

15.1Slotbepaling

In alle gevallen waar dit reglement niet in voorziet bepaalt de Duogolf organisatie

Versie 2022/2

 

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account