Algemeen Duogolf reglement

Jubileum Logo Duogolf 500Algemeen

Duogolf organiseert OPEN competitiewedstrijden voor Duo’s in Nederland en Duitsland. De competitiewedstrijden worden gespeeld in de periode van half mei (na de NGF competitie) tot en met september.

Duogolf is een niet-commerciële organisatie en werkt met vrijwilligers en sponsoren. Duogolf stimuleert en zet aan tot contacten tussen golfers en golfclubs aan beide zijden van de Nederlands - Duitse grens.

Er wordt gespeeld volgens de regels van de R&A Rules Limited.


1. Competitiewedstrijden

1.1. Aantal competitiewedstrijden

Duogolf biedt een groot wedstrijdprogramma aan met keuze uit:

1.2 Carrousel evenementen

Vanaf 2015 organiseert Duogolf ook Carrousel evenementen. Dat is een reeks van drie competitiewedstrijden die op drie achtereen volgende dagen gespeeld worden.
Men kan uitsluitend inschrijven voor het complete Carrousel evenement, dus voor alle drie wedstrijden van dit evenement incl. een hotelarrangement

1.3 Speeldagen

De speeldagen zijn op een vrijdag en zaterdag in de periode mei t/m september. Uitzondering daarop zijn de Carrousel Evenementen die in de vakantie maanden plaats vinden.

1.4 De golfbanen

Gespeeld wordt op banen in de Nederlands-Duitse grensstreek. Er wordt uitsluitend op 18 holes banen gespeeld.

1.4 Minimaal en maximaal aantal deelnemers per wedstrijd

Om een wedstrijd van het programma door te kunnen laten gaan dienen zich minimaal 28 deelnemers te hebben ingeschreven.
Bij minder inschrijvingen kan het Dugolfbestuur besluiten de betreffende wedstrijd uit het wedstrijdprogramma te schrappen.
Deelnemers die hebben ingeschreven voor betreffende wedstrijd zal een alternatief worden aangeboden.

Is het niet mogelijk om deel te nemen aan een alternatief aangeboden wedstrijd zal het betaalde bedrag voor deze wedstrijd gerestitueerd worden.

Maximaal kunnen er 48 deelnemers meedoen aan een wedstrijd, daar kan van worden afgeweken als er heel belangstelling is voor een wedstrijd en de gastclub dit mogelijk maakt 

Uitzondering hierop is het C-1 Carrousel evenement waarvoor een maximale beperking geldt van 72 deelnemers voor de Osnabrücker Land Carrousel.
N.B.: 
In sommige gevallen kan van het bovenstaande afgeweken worden mist de hoogte van de greenfee en de baancapaciteit dit toelaten.

1.5 Greenfee incl.prijzengeld en kosten wedstrijdleiding

De greenfee incl. prijzengeld en kosten wedstrijdleiding wordt per wedstrijd vastgesteld

1.6 Spelvormen

Er kan gekozen worden uit wedstrijden die in de spelvorm Vierbal (F.B.B.B) gespeeld worden en/of wedstrijden die in de spelvorm Duogolf Special strokeplay gespeeld worden. (zie Regel 2 van de wedstrijd-Regels).

1.7 Starttijden

Er wordt gestart vanaf 11.00 uur. Een enkele keer zal hiervan worden afgeweken indien de golfbaan waar gespeeld dat wenst. Is dat het geval dan zal dat bekend gemaakt worden via onze website en/of nieuwsbrief.

1.8 Gezamenlijke maaltijd

Duogolf stelt het op prijs dat de deelnemers na afloop gezamenlijk een dagschotel of dagmenu gebruiken. Bij een Carrousel evenement wordt hier i.v.m. een hotelarrangement van afgeweken, een gezamenlijke maaltijd is hiet standaard.
Voor elke competitiewedstrijd wordt door Duogolf een afspraak gemaakt met de club en/of horeca van de betreffende golfbaan.
De club en/of horeca zorgt er voor dat voor aanvang van elke wedstrijd een intekenlijst met daarop het maaltijdaanbod op of bij de wedstrijdtafel ligt.

Note: Als een deelnemer gebruik wil/moet maken van een special dieet kan hij/zij dat voor aanvang van de competitie kenbaar maken aan Duogolf via het contactformulier op de Duogolf website. Geef daarbij ook aan welk soort dieet gewenst wordt.

1.9 Kleine en Grote Finale

Duogolf organiseert aan het eind van elk seizoen een Finale. Deze finale is onderverdeeld in een Grote Finale en een Kleine Finale, elke deelnemer kan daar aan meedoen. Echter voor de Grote Finale dient men zich te plaatsen. Van de gespeelde wedstrijden wordt n.l. een Jaar klassement opgemaakt. Via dit klassement plaatst zich een bepaald deel van de Duo’s voor de Grote Finale. (Zie punt 12 van de wedstrijd-Regels)

1.10 Dagprijzen

Per baan en per dag zijn prijzen te winnen. Daarnaast zijn er prijzen voor de nearest to the pin, Duo-nearest to the pin.

1.11 Prijzen Finaledagen

De geplaatste duo’s strijden tijdens de Grote Finale om het overall kampioenschap. In beide categorieën is de eerste prijs een golfreis. Alle overige deelnemers strijden in de Kleine finale om vele dagprijzen.


2. Deelname

2.1 Voorwaarden voor deelname

Voor elk jaar dient een Duo deelnemer/lid te worden van stichting Duogolf, de kosten hiervoor bedragen in 2019 €50,- (€25,- p.p.)
Er kan uitsluitend ingeschreven worden als Duo. 
Deelnemers dienen ingeschreven te zijn bij de NGF of een andere door de R & A erkende organisatie en dienen een officieel handicapbewijs te bezitten.

2.2 Minimale deelname

Om te kunnen deelnemen dient een Duo bij de eerste aanmelding voor minimaal drie wedstrijden in te schrijven en te betalen. Er mogen dan drie wedstrijden uit het standaard programma gekozen worden OF men kiest voor 1 Carrousel evenement (bestaande uit 3 wedstrijden).

2.3 Maximale deelname

Je mag zo vaak meespelen als je wilt, er gelden geen beperking. Voor Extra wedstrijden kun je uitsluitend inschrijven via onze evenementenpagina klik daarvoor HIER.

2.4 Samenstelling Duo en minimum leeftijd

De deelname is toegankelijk voor Duo’s bestaande uit man-vrouw/ vrouw-vrouw / man-man.
De minimum leeftijd voor deelname is 21 jaar.

2.5 Duonaam

Het Duo kiest een zelfgekozen Duonaam van maximaal 12 leestekens (onder voorbehoud van goedkeuring door Duogolf).


3. Handicap

3.1 Actieve handicap

Uitsluitend spelers met een EGA handicap van 0 t/m 36 mogen deelnemen.

3.2 Peildatum handicap

Omstreeks eind april 2019 controleert Duogolf de handicaps via de NGF, waarop bepaalt wordt in welke categorie het Duo ingedeeld zal worden.


4. Inschrijven en kosten

4.1 Wijze van inschrijven

Er kan uitsluitend ingeschreven worden als Duo via de evenementenpagina op onze website, klik HIER.

4.2 Sluiting inschrijving

Jaarlijks sluit de mogelijkheid voor inschrijving in eind van april van een jaar. Duogolf kan besluiten de inschrijving langer open te houden indien er nog voldoende ruimte is voor meer deelnemers.

4.3 Inschrijfgeld

In 2019 bedraagt het inschrijfgeld per Duo €50,- (€ 25,00 per persoon) voor het hele seizoen, ongeacht voor hoeveel extra wedstrijden je in schrijft. Dit bedrag dient bij de eerste inschrijving pr Ideal betaling voldaan te worden.

4.4 Kosten en betaling eerste inschrijving

De kosten zijn afhankelijk van het aàntal wedstrijden waarvoor men zich inschrijft (Minimaal 3 wedstrijden of 1 Carrousel evenement), de kosten per wedstrijd en/of Carrousel evenement staan vermeld op onze evenementenpagina.

4.4 Spelen op home course

Mocht je bij je keuze van de banen je op je home course spelen dan betaal je daarvoor (meestal) geen greenfee (Op enkele golfbanen is dat niet van toepassing).
Wel dient men € 7,- p.p. te betalen voor prijzengeld en kosten wedstrijdleiding.

4.5 Inloggegevens

Als er betaald is, staat het Duo officieel ingeschreven en ontvangt men de inloggegevens voor ons wedstrijdprogramma van E-golf4u.

4.6 Inschrijven en betalen voor EXTRA wedstrijden

Via onze evenementenpagina kun je vervolgens inschrijven voor andere wedstrijden die je extra wilt spelen. Doe dat als je zeker wilt zijn van deelname ruim 1 maand vóór de wedstrijd! 
Geef je je later op dan kunnen er twee redenen zijn dat je dan niet mee kunt doen: Het maximaal aantal duo’s aan een wedstrijd is bereikt en Vol = Vol.
Als het minimale aantal van 28 deelnemers niet is gehaald, dan kan in dit geval Duogolf beslissen dat de wedstrijd niet doorgaat. 

Na 30 april kun je uitsluitend inschrijven als de wedstrijd doorgaat en nog niet vol is tot uiterlijk één maand voor de wedstrijd. Voor de extra wedstrijden betaal je alleen de greenfee, met een kleine opslag voor de prijsjes.


5. Plichten

5.1 Duogolf regels

Deelnemers conformeren zich aan het Duogolf reglement.

5.2 Minimale deelname als Duo

Elke Duo dient tenminste drie wedstrijden in de oorspronkelijke samenstelling te spelen om voor het Jaar klassement in aanmerking te komen. Zie voor de mogelijkheden van vervangers/invallers bij Regel 8 van de Wedstrijd Regels.

5.3 Terugtrekking van het Duo

Trekt men zich terug na sluitingsdatum (zie punt 4.2) van inschrijving dan wordt het betaalde bedrag bij de eerste inschrijving niet gerestitueerd. In uitzonderlijke gevallen kan het Bestuur van Duogolf besluiten hiervan af te wijken.


6. Overige bepalingen

6.1 Eigen risico

Duogolf en de wedstrijdorganisatie zijn nimmer verantwoordelijk voor nadelige gevolgen (materiële schade of ongeval) tijdens Duogolf wedstrijden. De Duo’s nemen op eigen risico deel aan de wedstrijden. Door deelname gaat het Duo automatisch akkoord met de reglementen en voorwaarden.


7. Bestuur en wedstrijdcommissie

7.1 Het bestuur

Het bestuur, of bij diens afwezigheid de wedstrijdleiding, is belast met het toezicht op de naleving van geldende normen en reglementen op de golfbanen en -terreinen, tijdens het spel en in het clubhuis.

7.2 Bevoegdheden bestuur

Het bestuur kan om redenen van het belang van de stichting en/of ten dienste van het golfspel algemene of bijzondere aanwijzingen geven of bepalen dat een of meer aanwezigen in of op de faciliteiten of eigendommen van de gastclubs zich daaruit of daarvan dienen te verwijderen.

7.3 Wedstrijdcommissie

Het bestuur stelt een wedstrijdcommissie in. De wedstrijdcommissie en hun leden worden door het bestuur ingesteld en benoemd. Voorzitter is altijd een bestuurslid.

7.4 Wedstrijdleiding

De wedstrijdcommissie benoemd wedstrijdleiders die verantwoordelijk zijn voor het goed en volgens de regels verlopen van een wedstrijddag.

7.5 Protocol wedstrijdleiding

De wedstrijdcommissie stelt een protocol vast voor de wedstrijdleiding. De wedstrijdleiders dienen zich te conformeren aan de inhoud van dit protocol.


8. Slotbepaling

8.1 Slotbepaling

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

(Versie 2018/1)

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn