Duogolf

   

2020-Subpagafb1.jpg

Onze Hoofdsponsoren van 2022:



Klik op het logo v.d. website

Logo Go4Golf Vector

Klik op het logo v.d. website

Duogolf Etiquette & Wedstrijd-Regels 2023

Artikelindex

Jubileum Logo Duogolf 500

Duogolf Etiquette &
Wedstrijd-Regels 
N.B. Een aantal Wedstrijd Regels zullen voor 2023 nog worden aangepast.

Pijl omlaag
  

Pijl omlaag

 


Duogolf Etiquette

1. Hoffelijkheid/wangedrag

Rekening houden met andere spelers

Men dient zich vóór, tijdens en na afloop van de wedstrijd te onthouden van onsportief gedrag en van elke uiting, die door Duogolf onaanvaardbaar wordt geacht en/of door de medespeler(s) of tegenstander(s) als hinderlijk kan worden ervaren, zoals bewuste overtreding van de Regels, onreglementaire onderbreking en/of voortijdige beëindiging van de wedstrijd.

Men dient afleiden of hinderen van andere spelers door elektronische apparaten (zoals afstandmeters, mobiele telefoons, enz.) te voorkomen.

Men dient zich te houden aan de etiquette zoals opgenomen in deel I van de Golfregels.
Als er sprake is van een ernstige overtreding van de Etiquette mag Duogolf de speler/het duo diskwalificeren volgens Regel 1.2 b v.d. Golfregels.
De speler/het Duo dient zich gedurende de wedstrijddagen tevens te onthouden van elke handeling, die de belangen van de NGF en Duogolf, van één van haar leden of van de golfsport in het algemeen, kan schaden. Bij overtreding van deze gedragscode zal de wedstrijdleider contact opnemen met Duogolf die een beslissing zal nemen. Deze is definitief. Duogolf kan daarnaast een klacht indienen bij de Tuchtcommissie van de NGF.

2. Ready Golf

Ready golf betekent dat je speelt zodra je klaar bent om te spelen, mits het veilig is. Het gaat er niet om wie het verst van de hole is, het gaat er om wie als eerste kan spelen. Tijdens de Duogolf wedstrijden wordt er gespeeld volgens het ready golf principe, waarbij de spelers/de duo’s moeten zorgen dat er zonder onnodig oponthoud wordt gespeeld. Spelers van de Duogolf wedstrijden worden geacht de volgende ready golf-adviezen toe te passen:

  • Niet de speler die de eer heeft slaat als eerste af, maar de speler die als eerste klaar is om te slaan.
  • Als er in de verte nog een flight staat kunnen golfers die minder ver slaan alvast afslaan, daarna pas de longhitters.
  • Eerst je eigen bal slaan als je medespeler verderop naar een bal moet zoeken, dan pas helpen zoeken als dat nog nodig is.
  • Putten als je medespeler nog bezig is met het aanharken van een greenside bunker, ook al ligt de bal van je medespeler nog verder weg van de hole dan jouw bal.
  • Bij een korte putt meteen uitholen en niet eerst weer de bal marken en wachten totdat de medespeler heeft geputt.
  • Niet langer dan 40 seconden over een slag doen (inclusief eventuele oefenswing).

3. Speeltempo

Vlot speeltempo en aansluiten Spelers behoren in een vlot tempo te spelen. De Commissie mag richtlijnen voor het speeltempo vastleggen waaraan alle spelers zich moeten houden. Het is de verantwoordelijkheid van een groep om aansluiting te houden met de groep voor hen. Indien zij een volledige hole afstand verliezen en de groep achter hen ophouden, behoren zij die groep door te laten, ongeacht het aantal spelers in die groep. Als het duidelijk is dat de achteropkomende groep sneller kan spelen, behoort een groep die geen hole afstand heeft verloren die groep door te laten.
Note: Zie ook Regel 5.6 a & b van de Golf Regels.

4. Strafmaatregelen bij negeren etiquette

Indien de spelers de richtlijnen in dit deel opvolgen, maakt dat het golfspel voor iedereen veel plezieriger.
Duogolf kan gepaste disciplinaire maatregelen treffen tegen een speler die deze richtlijnen stelselmatig gedurende een ronde of over een langere periode naast zich neerlegt en daardoor anderen benadeelt.

Dergelijke maatregelen kunnen bijvoorbeeld inhouden schorsing voor een bepaalde periode of uitsluiting van 1 of meerdere wedstrijden. Dit wordt gerechtvaardigd geacht in het belang van de meerderheid van de spelers die wel volgens deze richtlijnen willen spelen.
Als er sprake is van een ernstige overtreding van de Etiquette kan Duogolf de speler diskwalificeren volgens Regel 1.2 b.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account